คำอธิบายรายวิชา

ทักทายพี่น้องผองเพื่อน, Sentences, Subjects,  Verbs, Object คำขยายนาม adjective คำขยายกริยา adverb คำเชื่อม หรือ Conjunction  อนุประโยค หรือ Clauses Tenses Revision Time Posttest & Course Evaluation