เนื้อหาของการวิจัยเชิงประเมินประกอบด้วย ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ขั้นตอน เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การนำเสนอผล การจัดทำรายงาน โดยกลุ่มเป้าหมายในการให้การฝึกอบรม คือ บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่สนใจใช้ผลการวิจัยเชิงประเมิน ในการพัฒนาการเรียนการสอน