เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ คือ การเขียนชื่อโครงการวิจัย ความเป็นมาและความสำคัญ ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย ประเภทการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดทำบทเรียน e-Reasearch Training : หลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย